تعداد مقالات: 163
76. بررسی میزان نوگرایی در بین کارمندان ( مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر ایلام)

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-110

محمد اسحاق افکاری؛ فیض الله نوروزی؛ اکبر امیدی


77. «مکان یابی پارک با رویکرد توسعه پایدار در پرکردن اوقات فراغت شهروندان؛ایوان»

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-111

علی اشرف کریمی؛ محمد شوهانی


79. بررسی مطالعات خودکشی در ایران و مقایسۀ آنها با خودکشی در شهرستان دره‌شهر

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 104-131

علی نوروزی؛ ابوالفضل رمضانی


80. بررسی وضع موجود و تدوین ضوابط طراحی همساز با اقلیم در ساختمان‌های مسکونی شهر ایلام (با استفاده از روش ماهانی)

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 104-117

بهروز صالحی؛ عبدالحمید قنبران؛ سیما فردوسیان


82. بررسی هویت شهری ایلام و مؤلفه‌های هویت‌بخش آن

دوره 20، 62,63، بهار و تابستان 1398، صفحه 118-141

سعید صالحی زلانی؛ علی هاشمی؛ عباس میرزاد


83. تحلیل نقش مهاجرت (روستا- شهر) در شکل‌گیری و گسترش مشاغل غیررسمی در شهر ایلام

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 120-149

نادر شوهانی؛ محمد شوهانی؛ سارا شوهانی


84. نقش فعالیت‌های کارآفرینانه در توسعۀ گردشگری شهر ایلام

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 130-154

پاکزاد آزادخانی؛ زهرا عبداللهی‌پور


89. سرمایه‌ی اجتماعی در بین پسران و دختران استان ایلام با تأکیدِ بیشتر بر دختران

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 112-131

اسحاق قیصریان؛ یارمحمد قاسمی


90. بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در استان ایلام طی سال‌های 1385-1392

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 112-124

بهروز سپیدنامه؛ اسحاق قیصریان


91. فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-134

احمد بخارایی؛ ابراهیم میرزایی


92. بررسی ساختار گروه اسمی گویش کلهری از گویش‌های زبان کردی بر پایۀ نحو ایکس - تیره

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 118-138

طاهره افشار؛ نعمت جهان فر


93. تصویرسازی با عناصر طبیعت در شعر ایلام با تکیه بر شعر ده شاعر معاصر ایلامی

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 120-146

علی رضا شوهانی؛ مریم تکش


94. شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 132-146

نبی امیدی؛ محمدرضا امیدی؛ اسفندیار محمدی


97. بررسی مضامین شعری مجموعۀ «الیمایس» جلیل صفربیگی

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 150-177

علی حسن سهراب نژاد - ادبیات؛ حنا شکری


98. بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ عشایری (مطالعۀ موردی: شهرستان چرداول، استان ایلام)

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-180

سیدامیرمحمد علوی‌زاده؛ فرشید الفتی


99. بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار باروری در بین زنان 15-49 سالۀ شهر ایلام

دوره 18، شماره 54.55، بهار و تابستان 1396، صفحه 112-133

زهرا رضایی‌نسب؛ سردار فتوحی