سرمایه‌ی اجتماعی در بین پسران و دختران استان ایلام با تأکیدِ بیشتر بر دختران

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 دانشیار

چکیده

چکیده مقاله‌ی حاضر وضعیت سرمایه‌ی اجتماعی در میان دختران و پسران استان ایلام را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا، تلاش می‌شود ابتدا میزان این صفت (سرمایه‌ی اجتماعی ) در بین دو جنس تعیین شود؛ سپس، عوامل مرتبط با آن را در میان نمونه‌ی دختران مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، نظریه محوری مورد استفاده، مبتنی بر آرای پاتنام  بوده، و در تکمیل و تقویت مدل نظری مربوطه از نظریه‌ی فوکویاما استفاده شده است. بدین منظور اطلاعات مربوطه از یک نمونه‌ی 180 نفری از دختران و 188 نفری از  پسران استان ایلام با داشتن حداقل 15سال سن جمع‌آوری شده  و از طریق ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و الگوسازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌ی اجتماعی در بین دختران بیش از پسران است. هم‌چنین، بین متغیرهای قانون پذیری، امنیت اجتماعی  و میزان استفاده از رسانه‌های جمعی  با سرمایه‌ی اجتماعی  رابطه‌ی معنا داری وجود دارد؛ ولی بین تحصیلات و سرمایه‌ی اجتماعی رابطه‌ی معنا داری مشاهده نشده است. در نتیجه می‌توان گفت دختران در جامعه‌ی جدید، دریچه‌های متنوعی(حاکی از گشایش گفتمان‌های جدید در مناسبات اجتماعی)  فرا روی خود تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها