مطالعه‌ی نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و جمعیتی زنان حاشیه‌نشین شهر ایلام (مورد مطالعه: نواحی بان برز، بان بور و سبزی آباد شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شهر ایلام تجربه‌ی شهری شدن سریع را پشت سر گذاشته و دارای بافت حاشیه قابل‌توجهی است. اغلب مطالعات مرتبط با حاشیه‌ها که حجم قابل‌توجهی را در دهه‌های گذشته به خود اختصاص داده است، به مسائل عام این مناطق و اغلب از دید مردان یا مردانه پرداخته‌اند. این پژوهش به بررسی نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی زنان حاشیه‌نشین شهر ایلام نسبت به زندگی شهری و مسائل محلات خود می‌پردازد. مطالعه‌ بر مبنای رهیافت جامعه‌شناختی، به بررسی نگرش‌ها و گرایش‌ها و رفتارهای زنان حاشیه‌نشین پرداخته است و تأثیر برخی متغیرهای مستقل همچون سن، تحصیلات، تأهل، مهاجرت رضایت‌مندی یا عدم رضایت از زندگی، تعلق شهروندی بر رفتارهای باروری، ازدواج و مشارکت و روابط اجتماعی زنان حاشیه‌نشین را مورد کنکاش قرار داده است.
روش انجام این تحقیق، پیمایشی با رویکرد مقایسه‌ای و از نظر زمانی مقطعی است. برآورد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان انجام گرفته است. در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای – اتفاقی ساده استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که زنان و خانوارهای آن‌ها، کسب درآمد و به دست آوردن شغل بهتر و پس از آن، ادامه‌ی تحصیل فرزندان خود را مهم‌ترین دلایل مهاجرت به شهر می‌دانند. تمایل به مشارکت (مشارکت بالقوه) بسیار بالاست. همچنین دلیل اصلی که زنان را به سمت فرزند آوری بیش تر می‌کشاند، احترام اجتماعی در دوران بارداری و فرزند آوری است.

کلیدواژه‌ها