بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایت‌مندی مراجعان کتابخانه (نمونه موردی: شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
 این پژوهش، در راستای بررسی نقش معماری و طبیعت در رضایتمندی مراجعان از کتابخانه‌های شهر ایلام در سال 1392 انجام گرفته ‌است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعة‌آماری پژوهش را کلیه مراجعان به کتابخانه‌های شهر ایلام، تشکیل داده‌اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس، تعداد 120 نفر از مراجعان به کتابخانه‌های شهر ایلام در طول یک هفته به‌ عنوان نمونه، انتخاب شدند و مورد ‌مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامة محقق‌ساخته، استفاده شد. روایی آن از طریق نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ، مورد ‌بررسی قرار گرفت. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که میزان رضایتمندی بیشتر پاسخگویان از گویه‌های مطرح شده در فرضیه‌های معماری و طبیعت، در سطح متوسط است؛ همچنین، نتایج حاصل از آزمون ks حاکی از نرمال ‌بودن داده‌ها بود و آزمون T فرضیه‌ها نشان داد که بین میزان رضایتمندی مراجعان و مؤلفه‌های معماری و طبیعت مطرح شده در این پژوهش، رابطه‌ای معنادار در سطح 99% وجود دارد و این بدان معناست که توجه به این عوامل بر میزان رضایتمندی مراجعان کتابخانه مؤثر است.

کلیدواژه‌ها