بررسی هویت شهری ایلام و مؤلفه‌های هویت‌بخش آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در حالی که آنچه از اغلب شهرهای کنونی ما در ذهن عموم شکل گرفته مجموعه‌ای از ساختمان‌های بلند، پارک‌ها و خیابان‌هاست؛ اما شهرها و فضاهای شهری از شخصیت و هویت ویژه‌ای برخوردار هستند. هویت هر شهر را ویژگی‌ها و امتیازات آن شهر در دوره‌ای نسبت به دورۀ پیش مشخص می‌سازد. در این زمینه آنچه قابل تأمل است وجوه اشتراک و تمایز شهرها با هم است. صفات هویتی شهر متشکل از صفات هویتی طبیعی، مصنوعی و انسانی است. با توجه به اهمیت هویت شهری، این پژوهش با هدف بررسی شاخص‌های مؤثر بر شکل‌گیری هویت شهر ایلام و ارزیابی تطابق معماری شهری ایلام با این شاخص‌ها انجام شده است. روش تحلیل در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی و مشاهدات میدانی جمع‌آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از میان مؤلفه‌های اصلی که برای شناخت و بررسی هویت شهر ایلام در نظر گرفته شده‌اند، مؤلفه‌های مصنوع که خود ناشی از عامل سیاست هستند بیشترین تأثیر را داشته‌اند؛ همچنین یافته‌ها نشان داد که معماری شهری ایلام با مؤلفه‌های تاریخی، انسانی و طبیعی آن تطابق چندانی ندارد.

کلیدواژه‌ها