بررسی میزان نوگرایی در بین کارمندان ( مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 کارشناس

چکیده

بررسی میزان نوگرایی در بین کارمندان[1]
( مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر ایلام)
محمد اسحاق افکاری*
فیض‌اله نوروزی**
اکبر امیدی***
چکیده
حرکت جامعه به سوی دنیایی جدید یکی از عمده‌ترین مراحلی است که در مسیر توسعه‌ی هر جامعه‌ای قرار می‌گیرد و راه را برای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه باز می‌کند. فرهنگ نوگرایی از بطن جوامع غربی برخاسته و نتیجه‌ی شرایط ویژه‌ی اقتصادی این جوامع بوده و هدف آن رسیدن به توسعه است. یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در مباحث توسعه، بخش اداری جامعه می‌باشد و نوگرایی یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر روند توسعه در نظام اداری است. هدف این نوشتار بررسی میزان نوگرایی در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایلام بوده است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار آن پرسش‌نامه بود. جامعه‌ی آماری تمام کارمندان ادارات دولتی در شهر ایلام شامل 12 هزار 378 نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 400 نفر انتخاب شده است. در بخش تحلیلی، از آزمون‌های آماری متناسب با متغیر‌های مورد بررسی نظیر آزمون خی دو و فریدمن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشانگر بالا بودن زمینه‌ی نوگرایی در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایلام است؛ به این معنا که کارکنان ادارات، پذیرای دانش جدید و کسب مهارت‌های تخصصی هستند؛ اما برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و مفید برای کارمندان ادارات دولتی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. هم‌چنین؛ میزان سازگاری با تغییرات مداوم، میزان احترام به حقوق و نظرات دیگران و میزان تحرک اجتماعی و جغرافیایی در بین کارمندان ادارات دولتی در سطح متوسط قرار دارد.
واژگان کلیدی: نوگرایی، نوسازی، توسعه، ادارات دولتی، کارمندان.* استادیار دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال


** استادیار دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال


*** کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران‌شمال و نویسنده‌ی مسئول

کلیدواژه‌ها