تحلیل میزان توانمندی ژئوتوریستی روستای کلم با استفاده از روش رینارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روستای کلم از نواحی مستعد برای توسعۀ پایدار گردشگری قلمداد می­شود. در این پژوهش با به‌کارگیری مدل ژئوتوریستی رینارد، مناسب­ترین مکان‌های ویژۀ ژئومورفولوژیکی در زمینۀ توسعۀ پایدار گردشگری ارزیابی و برگزیده شد. مکان‌های ژئومورفولوژیک از جمله مفاهیم جدید با ارزش‌های علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی هستند که به شناخت مکان‌های ویژۀ گردشگری تأکید دارند و از جایگاه و اهمیت ویژه­ای در توصیف و درک تاریخ زمین برخوردارند. برای ارزیابی توانمندی منطقۀ مورد مطالعه، از نقشه­های زمین­شناسی و توپوگرافی، داده­های میدانی و اطلاعات پرسشنامه­ای استفاده شد و میزان قابلیت ژئومورفوتوریستی منطقه، بر اساس روش رینارد مورد ارزیابی قرار گرفت و رتبه‌بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش علمی و مضاعف به ترتیب با امتیازهای 57/2 و 3/5 دارای بیشترین و کمترین اهمیت هستند؛ همچنین میانگین کل ارزش­ها (93/3) حاکی از آن است که اهمیت روستای کلم عمدتاً به دلیل بالا بودن ارزش مضاعف آن نسبت به سایر معیارهاست. بالا بودن ارزش مضاعف گردشگری در این منطقه به دلیل بالا بودن ویژگی‌های اکولوژیکی، زیبایی، فرهنگی و اقتصادی است.  عدم برنامه‌ریزی منسجم و کمبود تبلیغات در سطح ملی و بین‌المللی، عامل گسترش نیافتن ژئوتوریسم در منطقه است. 

کلیدواژه‌ها