فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این پژوهش، فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینة خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام است. این مقاله، ضمن بررسی مطالعات کوشیده است عمده‌ترین اشکالات وارد شده بر مطالعات را دسته‌بندی و ارائه کند. هدف از پژوهش حاضر، ترکیب کمی پایان‌نامه‌های انجام شده در حوزة جامعه‌شناختی و روان‌شناختی و عوامل مؤثر بر خودکشی و اقدام به خودکشی است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای است.
یافته‌ها: میانگین اندازة اثر  rدر مطالعات مربوط به رویکرد جامعه‌شناختی ESrQ=0/29 و در مطالعات مربوط به رویکرد روان‌شناختی ESrQ=0/30 به دست آمد. نتایج آزمون تفاوت  در بررسی رویکرد و عوامل جامعه‌شناختی که 99/4 می‌باشد، نشان می‌دهد که بین اندازة اثر به دست آمده در میان متغیرهای جامعه‌شناختی تفاوت معنادار وجود دارد؛ به عبارت دیگر، اندازة اثر در بین مطالعات مورد بررسی و متغیرها ناهمگن است و اندازة اثر توسط متغیرهای مداخله‌گر میانجی می‌شود. نتایج آزمون تفاوت  در بررسی رویکرد و عوامل روان‌شناختی که 74/4 می‌باشد، نشان می‌‎دهد که بین اندازة اثر به دست آمده در میان متغیرهای روان‌شناختی تفاوت معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: در بیشتر مطالعات انجام‌گرفته، محققان بدون استفاده از روش‌های مستقیم و مراجعه به جامعه و صرفاً با تکیه بر داده‌های دسته دوم، خودکشی را بررسی کرده‌اند. دربارة مطالعة خودکشی مجموعه معیاری از روش یا نظریه وجود ندارد؛ به عبارتی دیگر، یک اجتماع علمی از محققان که دارای کنش متقابل مکرر با باورها و ارزش‌های مشترک و دارای مناسبات اجتماعی آمیخته به پیوند متقابل و اجماع معرفتی باشند، شکل نگرفته است. پراکندگی نظریه‌ها، موضوعات و روش‌های مطالعه نیز در مطالعات دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها