بررسی تأثیر قرآن بر اشعار غلام‌رضاخان ارکوازی

نویسنده

دانشجو

چکیده

چکیده
 
هدف این مقاله بررسی تأثیر قرآن بر اشعار شاعر شهیر کرد تبار، غلام‌‌رضا‌‌خان ارکوازی است. دیوان اشعار غلام رضاخان در میان مردم ایلام و استان‌های کرد زبان هم‌جوار، مشهور است. یکی از دلایل شهرت این شاعر تربیت صحیح خانوادگی و پرورش وی در یک محیط دینی و فراگیری آموزه های قرآن و تأثیر آن بر فکر و اندیشه‌ی وی بوده است.
چون این مقاله در صدد بیان تأثیر قرآن بر اندیشه‌ی شاعر و تبیین محیطی است که در آن پرورش یافته و زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را در آن جا گذرانده است؛ از این رو، طبق روش مرسوم با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسناد موجود و آثار منظوم شاعر، فرایند ابعاد مختلف زندگی وی به اختصار ترسیم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد غلام‌رضا‌خان طی حکمی از سوی حسن خان ابوقداره(‌نوه‌ی اسماعیل خان) به ریاست کل طایفه‌ی ارکوازی منصوب شده است؛ ولی بعد‌ها مورد خشم و غضب والی پشتکوه قرار گرفته و خان دستور داده او را در غل و زنجیر کنند؛ و در زندان به او سخت گرفته‌اند. در نتیجه، فشار روحی، روانی و جسمی زندان باعث شده که برای تعدیل این سختی‌ها با خدا راز و نیاز کند و حاصل آن اشعار زیبایی است که با الهام از آیات قرآن سروده است.

کلیدواژه‌ها