فصل‌نامه‌ی علمی پژوهشی فرهنگ ایلام با تکیه بر غنای فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی  در سومین دهه فعالیت خود، مروج نشر فرهنگ و معارف مردم استان ایلام  است. این مجله از آغاز انتشار در بهار 1379 تا کنون با وجود فراز و فرود زیاد، بیش از ده ها مقاله‌ی علمی – پژوهشی از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و صاحب‌نطران حوزه‌ی فرهنگ را بازتاب داده است. این فصلنامه به استناد نامه‌ی شماره‌ی 163572 مورخ 1390/08/23 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دریافت رتبه‌ی علمی مأموریت خود در حوزه‌ی فرهنگ و هنر (با تأکید بر فرهنگ بومی) را تداوم بخشیده  و برابر آخرین ارزیابی کمسیون نشریات وزارت علوم در گروه علمی- پژوهشی قرار گرفته است و در حال حاضر آمادگی دارد تا مقالات ارزشمند محققان و پژوهشگران ارجمند را در حوزه فرهنگ استان ایلام به چاپ رساند.

شماره جاری: دوره 24، 80,81 - شماره پیاپی 80، اسفند 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی ویراستار انگلیسی ویراستار ادبی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی