فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش فصلنامه از طریق ثبت نام در سایت فصلنامه و ارسال از طریق سایت مربوطه خواهد بود