نقش فعالیت‌های کارآفرینانه در توسعۀ گردشگری شهر ایلام

نویسندگان

چکیده

گردشگری بخشی از اقتصاد یک کشور است که تا حد زیادی با فعالیت‌های کارآفرینی ارتباط دارد. این پژوهش نیز با هدف بررسی نقش فعالیت‌های کارآفرینی در توسعۀ گردشگری با روش توصیفی – همبستگی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان شاغل در سازمان‌های کار و رفاه اجتماعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استانداری، فنی و حرفه‌ای استان و کانون کارآفرینان استان تشکیل می‌دهند که تعداد 195 نفر از آنها به روش تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه بود که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به میزان 91/0 تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از طریق آزمون‌های همبستگی و رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که­ بین متغیرهای نوآور بودن، ریسک‌پذیری، استقلال عمل و رقابت تهاجمی و توسعۀ گردشگری در شهر ایلام ارتباط وجود دارد. بین متغیرهای پیش‌بین با توسعۀ گردشگری در شهر ایلام ضریب همبستگی چندگانه در حد 68/0MR= وجود دارد؛ بنابراین، بین فعالیت‌های کارآفرینی و توسعۀ گردشگری در شهر ایلام رابطه‌ای مثبت و معنادار برقرار است.

کلیدواژه‌ها