بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به نابرابری‌های جنسیتی (مطالعۀ موردی: شهرستان مهران در سال 1394)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه نیمی از نیروی انسانی هر جامعه را زنان تشکیل می‌دهند، این پژوهش، عوامل مؤثر بر نگرش‌های جنسیتی در جامعه را مورد بررسی قرار داده است. نگرش به موضوع جنسیت به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم اجتماعی - فرهنگی جامعه برای جداسازی معیارهای مردگرایی - زن‌گرایی و یا سنتی - مدرن به کار برده شده است؛ بدون شک، چگونگی نگرش و طرز تلقی نسبت به زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، تمامی‌ کنش‌ها، فرایندها و ساختارهای اجتماعی را در رده‌های کلان، میانی و پایین‌دستی تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ در نتیجه، نگرش به زن و در معنای عمومی‌تر آن، مقولۀ جنسیت، می‌تواند روشنگر چگونگی وضعیت دیگر شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز باشد. روش پژوهش در این مقاله، اسنادی و پیمایشی (توصیفی - کاربردی) و جامعۀ آماری آن، شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد، پیام‌نور و علمی – کاربردی شهرستان مهران است که 400 نفر از آنها با احتساب افت آزمودنی، بر اساس فرمول کوکران، برآورد و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. به منظور تبیین موضوع مورد بررسی، در چارچوب نظری این تحقیق، دو نظریۀ ستیز و منابع، مورد استفاده بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین متغییرهای جنس، تحصیلات، وضعیت تأهل، نگرش والدین، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و منزلت شغلی فرد و نگرش‌های جنسیتی، رابطه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها