دوره و شماره: دوره 14، شماره 38 و 39، خرداد 1394، صفحه 1-200 
نگاهی به عناصر بومی در شعر امروز شاعران ایلامی

صفحه 132-153

عباس رضایی؛ علی حسن سهراب‌نژاد؛ فریدون طهماسبی