استعاره‌های مفهومی رنگ در زبان کردی ایلامی

نویسندگان

1 استادیار

2 کارشناسی ارشد

چکیده

  چکیده   تا قبل از پیدایش زبانشناسی شناختی، "استعاره" به عنوان مفهومی منحصر به زبان ادبی شناخته می شد. از این رو، تنها در مفاهیم ادبی مورد استفاده قرار میگرفت؛ اما با پیدایش زبانشناسی شناختی، مشخص شد   که کاربرد استعاره در زبان عامیانه نیز قابل توجه است. یکی از شاخه های شگفت انگیز زبانشناسی شناختی   نظریهی     "استعاره‌ی مفهومی رنگ" است. بر اساس این نظریه، رنگها مفاهیم ذهن کاربران هر زبان را به زیبایی منتقل می کنند. حال، سؤال این است که آیا گویشوران زبان کردی ایلامی مفاهیم رنگ‌ها را به   صورت چند معنایی به کار می برند یا خیر؟ آیا رنگ‌ها در استعاره های کردی ایلامی به صورت یکسان   استفاده شده اند یا خیر؟ پس از تجزیه و تحلیل داده ها (که به صورت توصیفی انجام گرفت) مشخص شد   که:   1. بیشتر مفاهیم رنگ‌ها در زبان کردی ایلامی به صورت چند معنایی استفاده می شوند؛   2. رنگ‌ها در استعاره‌های کردی ایلامی به صورت یکسان استفاده نمی شوند. بر اساس نتایج این تحقیق، از   میان تمامی رنگ‌ها     "رنگ سیاه" بیشترین فراوانی دارد. شاید بتوان ریشهی استفاده از استعاره‌های مفهومی رنگ را در مذهب و عقاید پیشینیان جست و جو کرد.    

کلیدواژه‌ها