ارزیابی رابطه‌ی سبک‌های تفکر، تحمل ابهام و خطرپذیری با خلاقیت مدیران در شهرستان ایلام

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 استادیار

چکیده

  چکیده   هدف پژوهش حاضر ارزیابی رابطه‌ی سبک‌های تفکر ، تحمل ابهام و خطرپذیری با خلاقیت مدیران آموزش و پرورش شهرستان ایلام است. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود . جامعه ی آماری کلیه‌ی مدیران آموزش و پرورش شهرستان ایلام به تعداد 300 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران و 1389 انتخاب - به روش نمونهگیری تصادفی ساده، تعداد 98 مدیر به عنوان نمونه در سال تحصیل 1388 شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش چهار پرسش نامه سبک‌های تفکر استرنبرگ و اگنر، تحمل ابهام بودنر، خطرپذیری آیزنک و خلاقیت رندسیپ بود. برای تجزیه و تحلیل د ادهها و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که با 95 درصد اطمینان بین سبکهای تفکر قانونگذار، اجرایی و قضاوتگر با خلاقیت مدیران رابطه‌ی معنادار و معکوس وجود دارد. وجود دارد. بین p< 0/ بین تحمل ابهام و خلاقیت مدیران رابطه‌ی مثبت و معناداری در سطح 05 خطرپذیری با خلاقیت مدیران رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. بین سبکهای تفکر قانو نگذاری، اجرایی،   وجود     p< 0/ قضاوت گر و تحمل ابهام با خلاقیت مدیران رابطهی چندگانهی مثبت و معناداری در سطح 05 دارد.    

کلیدواژه‌ها