بررسی کیفیت بصری سیما و منظر شهری ایلام

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دانشیار

چکیده

چکیده مجموعه‌ای از عناصر طبیعی و مصنوع اعم از کالبد و فضاهای شهر، انسان‌ها، رفتارها و فعّالیّت‌های آن‌ها و ... آیینه‌ی تمام نمای ویژگی‌های تاریخی فرهنگی اقتصادی و طبیعی هر شهر هستند. منظر و سیمای یک شهر مطلوب با قابلیت تأثیرگذاری بر ادراک شهروندان از تجربهی  زندگی شهری در تحقق آن شهر مطلوب نقش عمده‌ای دارد . نابسامانی و آشفتگی سیمای شهری در ابعاد و لایه‌های مختلف آن بر روحیات و رفتارهای شهروندان تأثیر قابل توجهی می‌گذارد، سبب تنزل کیفیت‌ محیطی میگردد؛ و نارضایتی شهروندان نسبت به شهر و عدم تلاش  برای بهبود وضعیت آن را رقم می‌زند‌. یکی از تأثیرگذارترین مسایل در مورد ارتقای کیفیت سیمای شهری مدیریت شهری است. در مدیریت شهری علاوه بر ارایه‌ی راه‌کارهای اجتماعی و فرهنگی و سیاستگذاری، از طریق وضع قوانین و ضوابطی ناظر بر ارتقای کیفی منظر شهری و هدایت طرح‌های توسعه، زمینه‌های اولیهی تغییر و تحول در اوضاع نابسامان کنونی فراهم می‌آید. در این نوشتار سعی شده در مرحله‌ی اول مفاهیم سیمای شهری و عوامل تأثیر‌گذار بر سیما و منظر شهری به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد‌؛ پس از آن، این عوامل به صورت خاص و به شکل مطالعات میدانی  در بارهی  شهر ایلام مورد  نقد و بررسی قرار گیرد‌. واژگان کلیدی‌: کیفیت بصری، سیما و منظر شهری، شهر ایلام.

کلیدواژه‌ها