نگرشی به روحیه‌ی ایثارگری و انتظار از ایثارگران

نویسندگان

1 مدرس

2 کارشناس ارشد

چکیده

چکیده پژوهش حاضر در پی سنجش نگرش مردم استان ایلام در مورد حفظ و تقویت روحیه‌ی ایثارگری است، و به این سؤال پاسخ می‌دهد که مردم استان ایلام چه انتظاری از ایثارگران دارند؟ این تحقیق با روش پیمایشی و استفاده از فن پرسشنامه به جمع آوری داده‌های مورد نیاز اقدام نمود. تعــداد نمــونه‌ی مورد بررسـی 400 نفر بـودند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که اغلب پاسخگویان ( 8/68 درصد)، نگرشی در حد خوب و بسیارخوب به روحیه‌ی ایثارگری داشتند و نگرش8/11 درصد، به این روحیه منفی بود. پاسخگویان ضمن ستایش از عملکرد ایثارگران در دوران دفاع مقدس، از آنان انتظار داشتند همچنان این روحیه را حفظ کنند و رابطه‌ی خود را با مردم و نگرش‌های آن‌ها قطع نکنند. هم‌چنین، انتظار داشتند که مشکلات اقتصادی و اجتماعی، ایثارگران و خانواده‌های آنان را از پاسداشت ارزش ایثار دور نسازد. البته، پاسخگویان شناخت کم جامعه از مفهوم و شاخص‌های ایثار و روحیه‌ی ایثارگری و عملکرد ضعیف نهادهای نخستین و ثانویه را از مهم‌ترین موانع ترویج روحیه‌ی ایثارگران در جامعه دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها