مطالعه‌ی رابطه‌ی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: جهاد کشاورزی استان ایلام)

نویسندگان

1 مدرس

2 استادیار

3 دانشجو دکتری

چکیده

چکیده                                              
در این مقاله تلاش شده ضمن بیان مسأله و اهمیت آن، شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه تنی چند از صاحب‌نظران، عوامل تأثیرگذار بر آن، سیاست‌های تشویقی رفتار شهروندی سازمانی و رابطه‌ی رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی مطرح گردد. روش‌شناسی پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی و سطح آن کاربردی می‌باشد. 420 نفر از کارکنان جهاد کشاورزی ایلام جامعه‌ی آماری تحقیق را تشکیل داده است. حجم نمونه‌ی برآورد شده 201 نفر بود که از طریق پاسخ‌گویی به دو پرسش‌نامه‌ی مجزا در سه‌ ماهه‌ی آخر سال 1388، داده‌ها بر اساس روش‌های مختلف آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در پایان با توجه به نتایج آزمون‌های آماری که نشان ‌از ارتباط مثبت و معنا‌دار بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی داشت.

کلیدواژه‌ها