بررسی و شناخت راهکارهای توسعه‌ی گردشگری مطالعه‌ی موردی شهرستان دره‌شهر

نویسندگان

کارشناسی ارشد

چکیده

چکیده شهرستان دره‌شهر در استان ایلام با داشتن جاذبه‌ها و قابلیت‌های متعدد طبیعی و تاریخی می‌تواند از دستاوردهای صنعت گردشگری به خوبی بهره گیرد؛ اما این امر تاکنون تحقق نیافته است. از این رو، تحقیق حاضر بر آن است که راهکارهایی جهت توسعه‌ی گردشگری در این شهرستان ارائه دهد. در این پژوهش از روش توصیفی- همبستگی بهره گرفته شده است، و جهت جمع‌آوری اطلاعات از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، مصاحبه با کارشناسان و روش پیمایشی استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل: کلیه‌ی گردشگرانی بوده‌اند که در ایام نوروز (1 فروردین تا 15 فروردین ) سال 1391 از اماکن گردشگری شهرستان دره‌شهر بازدید کرده‌اند. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده بود، تعداد 400 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش، مهم‌ترین موانع و مشکلات و همچنین جاذبه‌های گردشگری شهرستان دره‌شهر از دید گردشگران را مشخص نمود. هم‌چنین، ارتباط رضایت گردشگران با متغیرهای تحقیق سنجیده شد. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی در راستای توسعه‌ی صنعت گردشگری در شهرستان دره‌شهر ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها