دوره و شماره: دوره 21، شماره 68.69 - شماره پیاپی 69، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-271 
7. بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی استان ایلام

صفحه 158-187

امیرحسین باوفا؛ الهام چاهخوئی نژاد رفسنجان؛ ابوالفضل باوفا