بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد، گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-بازریابی و رئیس امور مالیاتی

10.22034/farhang.2021.133915

چکیده

درآمدهای مالیاتی نقش و جایگاهی اساسی در تأمین بودجه و رشد و توسعۀ اقتصادی کشورهای جهان دارد. توجه به فرهنگ‌سازی و تقویت آن یکی از مفیدترین و اثربخش‌ترین روش‌ها در بهبود درآمدهای مالیاتی است و به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی مطالعۀ عوامل مؤثر بر آن اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ مالیاتی است. جامعة آماری کلیة مؤدیان مالیاتی استان ایلام را شامل می‌شود و بر اساس فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. ابزار سنجش پژوهش، پرسشنامه بود که روایی آن با مطالعة مبانی نظری و استفاده از نظر متخصصان و خبرگان و پایایی آن از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه (813/0) تأیید شد. آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که تلاش برای ارائۀ به موقع اطلاعات، آموزش مؤدیان مالیاتی، توجه به عدالت مالیاتی، ارائۀ تسهیلات مالیاتی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تشویق مؤدیان نمونه، اعمال جریمه برای مؤدیان خاطی، عدم تبعیض در اجرای قوانین و مقررات، تلاش برای کاهش فرار مالیاتی و آگاهی اجتماعی از چگونگی مصرف منابع مالیاتی از عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ مالیاتی هستند. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، عوامل عدم تبعیض در اجرای قوانین و مقررات، ارائۀ تسهیلات مالیاتی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تلاش برای کاهش فرار مالیاتی، توجه به عدالت مالیاتی، آگاهی اجتماعی از چگونگی مصرف منابع مالیاتی، اعمال جریمه برای مؤدیان خاطی، آموزش مؤدیان مالیاتی، تشویق‌های مؤدیان نمونه و تلاش برای ارائۀ به‌موقع اطلاعات به ترتیب در رتبۀ اول تا نهم جای دارند.

کلیدواژه‌ها