بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت از خرید مصرف‌کنندگان با تأکید بر نقش میانجی رفتار مصرف اخلاقی (مورد بررسی: مصرف‌کنندگان پوشاک در شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه ایلاام

2 -----

3 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشگاه ایلام، ایران

10.22034/farhang.2021.133914

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، ایجاد رضایت و وفادری در مشتریان و حفظ آنها امری حیاتی برای ماندگاری سازمان‌ها محسوب می‌شود؛ از این رو، توجه به مسئولیت اجتماعی از سوی سازمان‌ها در راستای ایجاد رضایت در مشتریان روزبه‌روز در حال افزایش است. هدف از تحقیق حاضر که از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت از خرید مشتریان با تأکید بر تأثیر نقش میانجی رفتار مصرف اخلاقی بوده است. در این راستا تعداد 384 نفر از بین مصرف‌کنندگان پوشاک در شهر ایلام به عنوان نمونۀ آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامۀ استاندارد استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز با استفاده از فن مدل‌یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزارهای Spss و Smart Pls صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت از خرید و رفتار مصرف اخلاقی تأثیر مستقیم می‌گذارد. مسئولیت اجتماعی نیز به صورت غیرمستقیم با میانجی‌گری عامل رفتار مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید مشتریان تأثیر­گذار است.

کلیدواژه‌ها