تحلیل فضایی نقش مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی و ابعاد توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

10.22034/farhang.2021.133911

چکیده

سرمایۀ اجتماعی یکی از شاخصه‌های نوین توسعه در جامعه و محله‌های شهری است. علی‌رغم شناسایی ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی، نقش آن در برنامه‌ریزی‌های توسعۀ شهری کمتر واکاوی شده است. توسعۀ پایدار شهری هنگامی می‌تواند ماندگاری یابد که به صورت یک فرهنگ، مقبولیت پیدا کند و مشارکت غیررسمی آحاد یک ملت را در برگیرد. در توسعۀ پایدار رفاه مردم مهمترین هدف تلقی می‌شود. احساس امنیت شهری، گذران اوقات فراغت، توزیع فضایی امکانات عمومی شهری، عدالت در دسترسی به فضای سبز، فضای آموزشی، ورزشی، خدماتی و بهداشتی، مشارکت در پاکیزگی شهر و کاهش آلودگی صوتی، هوا و آب؛ همچنین کاهش تبعات زیست‌محیطی ناشی از ترافیک، از پیامدهای مثبت فضایی توجه به ابعاد سرمایۀ اجتماعی است.
با استفاده از نیروهای توانمند درون­زا و سرمایه­های اجتماعی موجود، می‌توان در حل مشکلات حاد فضایی شهری موفق بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه­های اجتماعی و مؤلفه­های آن در توسعۀ پایدار شهر ایلام، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایش انجام شد و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌های آن استفاده گردید. جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ افراد بالای 18 سال شهر ایلام بود. حجم نمونه را 380 نفر از شهروندان ایلامی تشکیل می‌داد که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهند که سرمایۀ اجتماعی (اعتماد، مشارکت و آگاهی اجتماعی)، تأثیر مثبت و معناداری در ابعاد مختلف توسعۀ پایدار شهر ایلام دارد و در صورت توجه و سرمایه‌گذاری در شاخصه‌های سرمایۀ اجتماعی، زندگی در شهر برای شهروندان مطلوب می‌شود و شهروندی مسئول با شهری پاسخگو و پایدار شکل خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها