فراتحلیل عوامل اقتصادی - اجتماعی مرتبط با خودکشی (مقایسۀ وضعیت استان ایلام با کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران

10.22034/farhang.2021.133907

چکیده

هدف از مقالۀ حاضر بررسی فراتحلیل عوامل اقتصادی - اجتماعی مرتبط با خودکشی و به صورت خاص، مقایسۀ وضعیت استان ایلام با کشور است. پس از بررسی پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ خودکشی که در سایت‌های اینترنتی اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مجلات تخصصی نورمگز و ایرانداک منتشر شده‌اند؛ تعداد 25 مقاله و پایان‌نامه از بین پژوهش‌هایی که با توجه به متغیرهای تحقیق و صحیح بودن مراحل مختلف اجرای تحقیق مورد تأیید بودند، به صورت تصادفی انتخاب شد. برای تحلیل در این پژوهش از نرم‌افزار جامع فراتحلیل «CMA2» استفاده گردید و نتایج فراتحلیل نشان داد که بین سرمایۀ اجتماعی (ارتباطات، حمایت، اعتماد، هنجارها و تعهدات) و اشتغال با خودکشی، رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. بین مشکلات اقتصادی (فقر خانواده، درآمد پایین، ناتوانی در گذراندن امور اقتصادی)، مشکلات خانوادگی (ناسازگاری با شرایط، بی‌اعتمادی خانواده)، ضعف سلامت روان (ناامیدی، افسردگی، استرس) و سن رابطۀ مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از بررسی مطالعات، بخصوص در مورد استان ایلام، نشان داد که موارد مطرح‌شده با شدت نسبتاً متفاوت با وضعیت استان ایلام مطابقت دارد و فاصلۀ زیادی با وضعیت کشوری ندارد.

کلیدواژه‌ها