نقش پیاده‌راه‌های شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری از دیدگاه شهروندان (نمونۀ موردی: پیاده‌راه طالقانی شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی معماری،دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزشکده فنی پسران ایلام ، ایران

2 مربی گروه معماری،دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزشکده فنی پسران ایلام ، ایران

10.22034/farhang.2021.133916

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش نقش پیاده­راه طالقانی شهر ایلام در ارتقای کیفیت محیط شهری با توجه به دیدگاه شهروندان و بر اساس تحقیقی توصیفی - پیمایشی و با بهره‌مندی از مطالعات اسنادی انجام گرفته است. در جمع­آوری اطلاعات لازم در مورد متغیرها از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق نیز شهروندان ایلامی بودند و نمونۀ آماری این تحقیق به روش کوکران (نمونه‌گیری مورگان) به تعداد 384 نفر انتخاب شد؛ به این ترتیب تعداد 384 پرسشنامه در بین عابران پیاده در خیابان طالقانی توزیع گردید. به منظور تحلیل داده­ها نیز از نرم‌افزار spss استفاده شد. نتایج حاصل از یافته­های تحقیق نشان داد از دیدگاه شهروندان ایلامی، نقش پیاده‌راه طالقانی در ارتقای کیفیت محیط شهری از حد متوسط کمتر است و این پیاده­راه از نظر شهروندان از کیفیت محیطی ضعیفی برخوردار است؛ همچنین از دیدگاه آنان، شاخص‌های فرم و کالبد، اجتماعی- فرهنگی، کاربری و فعالیت و زیست‌محیطی به ترتیب در اولویت تأثیرگذاری اول تا چهارم اهمیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها