دوره و شماره: دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 1-213