بررسی وضعیت ازدواج و مضیقه‌ی آن در استان ایلام (در دهه‌ی 1380)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی وضعیت ازدواج و زناشویی در استان ایلام در دهه‌ی 1380 بوده است. روش پژوهش تحلیلی توصیفی و تحلیل ثانویه با استفاده از داده‌های سازمان ثبت احوال و سرشماری سال‌های 1385 و 1390 کل کشور بوده است.
یافته‌های شاخص‌های میزان ازدواج، طلاق و متوسط سن ازدواج برای استان ایلام نشان از وضعیت مناسب شرایط ازدواج و زناشویی نسبت به کل کشور دارد اما بررسی داد‌ه‌های جمعیت هرگز ازدواج‌نکرده بر حسب جنس به تفکیک گروه‌های سنی برای مناطق شهری و روستایی استان ایلام نشان داد که جمعیت جوان استان ایلام با دو پدیده‌ی تأخیر در ازدواج و مضیقه‌ی ازدواج مواجه بوده است. البته، مضیقه‌ی ازدواج برای دختران در مناطق روستایی استان ایلام شدیدتر بوده است.
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که نوسانات باروری در دهه‌های 1360 و 1370 شرایط ازدواج و زناشویی را در دهه‌های 1380 و 1390 متأثر کرده است.

کلیدواژه‌ها