قرائت شهروندان شهر ایوان از مفهوم حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حقوق شهروندی آمیخته‌ای از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت ( قوای حاکم)؛ حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن بر عهده‌ی دولت یا قوای حاکم است. مفهوم حقوق شهروندی یکی از عوامل مهم در توسعه‌ی اجتماعی و رفاه اجتماعی است. هدف این پژوهش قرائت شهروندان شهر ایوان از مفهوم حقوق شهروندی است. روش‌شناسی پژوهش حاضر کیفی است. جهت جمع‌آوری اطلاعات از نمونه‌گیری سهمیه‌ای و مصاحبه‌‌ی متمرکز(گروه کانونی) استفاده گردیده است. این پژوهش بر روی 50 نفر از شهروندان شهر ایوان انجام شد. شهروندان به پنج گروه ده نفره‌ی دانش‌آموزی، دانشجویی، کارمندان، متخصصان، بازاریان و کسبه تفکیک شدند و از هر گروه مصاحبه‌ی عمیق به عمل آمد؛ نتایج مصاحبه‌ها ضبط، و به متن تبدیل و تحلیل شدند. نتایج نشان می‌دهد که در مجموع آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی کم است. این مسأله ناشی از اعتماد و مشارکت اندک شهروندان از یک سو، و فعالیت کم در ارائه‌ی آموزش حقوق شهروندی به شهروندان از سوی دیگر، می‌باشد. هم چنین، در مصاحبه‌های انجام‌شده تقریباً بیشتر مصاحبه شوندگان به آموزش حقوق شهروندی توجه نشان داده‌اند؛ و این آموزش را به طور گسترده در بین تمام اقشار جامعه لازم دانسته‌اند. بنابراین، فرایند آموزش باید به صورت گسترده و فراگیر از طرف نهادهای ذی‌ربط مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صدا و سیما و مطبوعات انجام شود. در مورد التزام به حقوق شهروندی، مصاحبه‌شوندگان دیدی انتقادی نسبت به دولت دارند. در این زمینه به مواردی مثل پارتی‌بازی و رشوه خواری اشاره می کنندکه منجر به فساد اداری و تضییع حقوق شهروندان می شود.

کلیدواژه‌ها