وضعیت مصرف و توزیع مصرف‌کنندگان مواد مخدر در شهرستان ایلام (سیمای اپیدمولوژیک اعتیاد در شهرستان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه‌ی حاضر، به منظور دستیابی به شناختی توصیفی و تحلیلی از میزان شیوع مصرف مواد مخدر در سطح شهرستان ایلام انجام شده و درصدد است میزان و گستره‌ی شیوع مصرف مواد مخدر، مهم‌ترین انواع مواد مخدر مصرفی و پراکندگی توزیع مصرف مواد مخدر مصرفی در نواحی چهارده‌گانه‌ی شهر ایلام را بررسی نماید. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق شیوع‌شناسی توصیفی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه‌ی مبتنی بر چک لیست و شیوه‌ی نمونه‌گیری صید– صید مجدد توأم با نمونه‌گیری گلوله‌برفی به گردآوری داده‌ها از معتادان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی و کمپ‌های ترک اعتیاد پرداخته است. سپس، به مدد فرمول آماری فوق‌هندسی تعداد جمعیت پنهان معتادان محاسبه، تعداد تخمینی معتادان واقعی در سطح شهرستان را برآورد نموده است. نتایج کلی تحقیق نشان می‌دهد که اعتیاد در شهرستان ایلام به عنوان پدیده‌ای مذکرگزین، جوان‌گزین، مجردگزین، شهرنشین‌گزین، کم‌سوادگزین و قشر متوسط‌گزین عمل نموده و روندی تصاعدی و بی‌وقفه داشته و رشد آن در دهه‌ی 70 آغاز و در دهه‌ی 80 سرعت گرفته و نوعی جابه‌جایی از مصرف مواد سنتی (نظیر تریاک) به سمت مواد مخدر جدید صنعتی و آشپزخانه‌ای (نظیر شیشه و کراک) در حال رخ دادن است. برآورد می‌شود تعداد معتادان شهرستان حدود 7 هزار نفر و میزان شیوع اعتیاد 1/5 درصد به ازای جمعیت 15 سال به بالا باشد.

کلیدواژه‌ها