مقایسه‌ی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی استان ایلام با نرم‌ ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام دادن این پژوهش، مقایسه‌ی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی استان ایلام با نرم‌ ملی سال 1391 بوده است. آزمودنی‌های این تحقیق 200 نفر از دانش‌آموزان مقطع راهنمایی مدارس دولتی و غیردولتی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. فاکتورهای اندازه گیری شده در تحقیق حاضر شامل: استقامت قلبی ـ عروقی با آزمون دوی 540 متر، استقامت عضلات شکم با آزمون دراز و نشست، استقامت کمربند شانه‌ای با آزمون بارفیکس اصلاح شده، چابکی با آزمون دو 9×4 متر، انعطاف پذیری با آزمون خم کردن تنه (نشستن و رسیدن) بر روی جعبه‌ی انعطاف که با نرم‌ ملی سال 1391 کشوری مقایسه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و آزمون فرضیه‌ها از آزمون آمار استنباطی، آزمون لوین (برابر یا نابرابر بودن داده‌ها) و از آزمون t مستقل (برابر یا نابرابر بودن میانگین ها) استفاده شد. کلیه‌ی مراحل آمار استنباطی در سطح معناداری (05/0 p<) انجام گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که بین فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی استان ایلام با نرم ملی سال 1391 در کلیه‌ی پایه ها تفاوت معناداری وجود نداشت و فاکتورهای آمادگی جسمانی در پایه‌ی سوم نسبت به   پایه‌ی اول و دوم به نرم ملی نزدیک ‌تر بود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی استان ایلام در وضعیت مطلوبی از آمادگی جسمانی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها