دوره و شماره: دوره 22، شماره 70.71 - شماره پیاپی 70، شهریور 1400، صفحه 1-248 
طنز در رباعیات جلیل صفربیگی

صفحه 117-147

علی حسن سهراب نژاد - ادبیات؛ نسرین کارزانی