نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در میزان ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر ایلام در سال تحصیلی1397-1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

10.22034/farhang.2021.141434

چکیده

مقالۀ حاضر با هدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در میزان ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر ایلام انجام شده و جامعۀ آماری کلیۀ دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ اول و دوم شهر ایلام بوده است. حجم نمونۀ مورد بررسی بر اساس روش نمونه­گیری کوکران به تعداد 377 نفر تعیین شده و روش تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامۀ محقق­ساخته بوده است.
نتایج کلی تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل تحقیق (مدت‌زمان فعالیت، صمیمیت، فضای تعاملی شبکه‌های اجتماعی، عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی، محتوای شبکه‌های اجتماعی، موقعیت اجتماعی - اقتصادی، گمنامی در شبکه‌های اجتماعی مجازی و سن) و ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان، رابطۀ معنادار وجود دارد. نتایج ضرایب رگرسیونی استانداردشده حاکی از آن است که متغیرهای صمیمیت در شبکه‌های اجتماعی (32/0)، گمنامی (18/0-)، مدت‌زمان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی (17/0-)، فضای تعاملی شبکه‌های اجتماعی (15/0-)، سن (1/0-) و موقعیت اجتماعی- اقتصادی (09/0-) به ترتیب، بیشترین تأثیر را در تغییرات ارزش‌های خانوادگی دارند. این متغیرها حدود 2/38 درصد از تغییرات ارزش‌های خانوادگی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها