نگرش نسبت به ازدواج با خویشاوند در افراد دارای صفحۀ اینستاگرام در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 بخش زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه شیراز

10.22034/farhang.2021.141432

چکیده

در استان ایلام حدود 45 درصد از ازدواج‏ها بین افراد خویشاوند انجام می‏شود. شمار زیادی از بیماری‏ها که پایۀ ژنتیکی دارند در فرزندان حاصل از ازدواج‏های خویشاوندی بیشتر از فرزندان حاصل از ازدواج با افراد غریبه مشاهده شده است. بدیهی است که نگرش مثبت نسبت به این گونه ازدواج‏ها تأثیر قابل توجهی بر فراوانی آن در جامعه دارد. برای پژوهش پیمایشی حاضر، فرمی جهت جمع‏آوری اطلاعات، طراحی و در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام منتشر گردید و از مشاهده‌کنندگان درخواست شد تا به دقت به سؤالات آن پاسخ دهند. سؤال محوری پژوهش چنین بود: «آیا شما از ازدواج با خویشاوند در جامعۀ ایرانی حمایت می‏کنید؟»؛ پاسخ «بلی» و «خیر» به ترتیب نشان‌دهندۀ «نگرش مثبت» و «نگرش منفی» نسبت به ازدواج با خویشاوند است. در مجموع 476 نفر وارد مطالعه شدند. به منظور مطالعۀ همزمان ارتباط جنسیت، محل زندگی، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی خانواده و میزان تحصیلات با نگرش نسبت به ازدواج خویشاوندی، از «رگرسیون لجستیک چند متغیره» استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان داد که مردان نسبت به زنان (58/2 برابر)، افراد متأهل نسبت به افراد مجرد (60/2 برابر)، کسانی ‏که حاصل ازدواج با خویشاوندان درجۀ سه هستند (نظیر ازدواج فرزندان عمو، عمه، خاله و دایی با یکدیگر) نسبت به آنانی که حاصل ازدواج با غیرخویشاوند هستند (81/1 برابر) و آنانی که وضعیت اقتصادی بالاتر از متوسط دارند نسبت به آنانی ‏که در حد متوسط یا کمتر از آن هستند (54/1 برابر)، نگرش مثبت‏تری نسبت به ازدواج با خویشاوند دارند

کلیدواژه‌ها