پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد رشته علوم اجتماعی- گرایش مطالعات فرهنگی، دانشگاه ایلام

10.22034/farhang.2021.141441

چکیده

فرهنگ کار را می‌توان مجموعۀ ارزش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک و پذیرفته‌شدۀ افراد دربارۀ فعالیت‌های معطوف به تولید یا ایجاد ارزش افزوده دانست؛ درواقع یک مسئلۀ بسیار مهم است که در صورت بهبود و درونی‌شدن می‌تواند آثار اجتماعی مثبت فراوانی را برای شهروندان و جامعه بیافریند. مطالعۀ حاضر با هدف پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام انجام شده است. جامعۀ هدف پژوهش شامل تمامی جوانان استان ایلام و تعداد اطلاع‌رسان‌ها بر اساس معیار اشباع نظری 50 نفر بوده است. از مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته برای گردآوری و از روش 7 مرحله‌ای کلایزی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ کار جوانان ایلامی از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردار است؛ به طوری که علاوه بر پیشینۀ قداست و اهمیت و ارزش کار و تلاش در فرهنگ ایلامی، امروزه نیز در ذهن جوانان ایلامی کار امری ضروری و بسیار مهم برای خود، خانواده و جامعه می‌باشد؛ اما این وضعیت به وسیلۀ عوامل مختلفی تحت‌الشعاع قرار گرفته است که مهمترین آنها ضعف بنیۀ اقتصادی جوانان، عدم حمایت یا حمایت مالی نامناسب نهادهای اقتصادی و رفاهی از کار و کارآفرینی، ضعف نهادی و سازمانی و ضعف زیرساخت‌ها، ضعف فرهنگ عمومی، نگرش خانوادگی نامناسب به کار و هژمونی فرهنگی مرکز - پیرامون است. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادات سیاستی برای بهبود فرهنگ کار جوانان ایلامی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها