برآورد تابع تولید آموزش در استان ایلام: رویکرد رگرسیون چندکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دکترای علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/farhang.2021.141436

چکیده

اقتصاددانان و دیگر دانشمندان علوم انسانی شواهد گسترده­ای ارائه داده‌اند که آموزش افراد را مولدتر می‌کند و درنتیجه درآمد آنها را افزایش می­دهد. آموزش و پرورش همچنین مزایای غیرمالی، از جمله بهبود سلامت و ادغام اجتماعی را فراهم می‌آورد. سرانۀ بودجۀ آموزشی عمومی، درآمد سرانه، مخارج صرف‌شده برای آموزش و تعداد معلم از اصلی­ترین نهاده­های توضیح‌دهندۀ تابع تولید آموزش هستند؛ بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر تابع آموزش از لحاظ کارکردهای اقتصادی و اجتماعی برای سیاست‌گذاران مهم و ضروری است. این مطالعه با هدف برآورد تابع تولید آموزش (ابتدایی و متوسطه) در استان ایلام طی دورۀ زمانی 1398-1382 انجام شد. روش‌شناسی این مقاله مبتنی بر تخمین تابع تولید با استفاده از روش اقتصادسنجی و تکنیک رگرسیون چندگی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در بین 7 متغیر مورد استفاده در تابع تولید آموزش برآورده‌شده برای استان ایلام، 5 متغیرِ مخارج آموزشی خانوار، نسبت معلم به دانش‌آموز، تعداد مدارس، درآمد سرانه و شاخص قیمت استانی از تعیین‌کننده‌های اصلی نرخ پوشش تحصیلی هستند. دو متغیر مخارج عمرانی استانی و نسبت دانش‌آموز به جمعیت نیز از تعیین‌کننده‌های نرخ پوشش تحصیلی در استان ایلام نیستند.

کلیدواژه‌ها