تأثیر هوش معنوی و هوش عاطفی مدیران بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی اخلاق کاری (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشگاه ایلام، ایران

10.22034/farhang.2021.141437

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش معنوی و هوش عاطفی مدیران بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی اخلاق کاری انجام شده است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده­ها، توصیفی پیمایشی است. ابزار اصلی این بررسی، پرسشنامه­های استاندارد است که برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامۀ کینگ (2008)، برای سنجش هوش عاطفی از پرسشنامۀ گلمن (1995)، برای سنجش اخلاق کاری از پرسشنامۀ پتی (1990) و برای سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامۀ هرسی و همکاران (1981) استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، کلیۀ مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی استان ایلام به تعداد 28 هزار و 997 نفر را شامل می‌شود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 378 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. فرضیه­های تدوین‌شده، با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم­افزار Smart PLS آزمون شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که هوش معنوی و هوش عاطفی مدیران بر عملکرد کارکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین مشخص شد که اثر اخلاق کاری بر عملکرد کارکنان، مستقیم، معنادار و مثبت است و هوش عاطفی و معنوی مدیران از طریق متغیر واسطه­ای اخلاق کاری، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان دارد

کلیدواژه‌ها