دوره و شماره: دوره 17، شماره 50.51 - شماره پیاپی 51، شهریور 1395، صفحه 1-190 
سیر ادبیات داستانی در ایلام

صفحه 63-75

علیرضا شوهانی؛ پروین پیکانی