تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سازمان‌ها همانند افراد، شخصیت دارند؛ چنان‌که به قالب شخصیتی آنها، فرهنگ ‌سازمانی می‌گویند؛ به عبارت دیگر، فرهنگ ‌سازمانی، عبارت است از: مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، درک و استنباط و شیوه‌های تفکر و اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند. تعهد سازمانی نیز عبارت است از: باور عمیق به اهداف و ارزش‌های سازمان و تلاش در راستای آنها و تمایل قوی برای تداوم عضویت در سازمان. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر تعهد سازمانیکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامانجام شده است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی – پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. نمونۀ آماری آن نیز شامل 110 نفر از جامعۀ 153 نفری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بوده که با استفاده از فرمول کوکران، به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری اطلاعات نیز پرسش‌نامۀ 36 سؤالی فرهنگ ‌سازمانی دنیسون  (2000) و پرسش‌نامۀ 24 سؤالی تعهد سازمانی می‌یر و آلن (1990) بوده است که روایی آنها توسط استادان و کارشناسان، تأیید و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (به ترتیب 931/0 و 861/0) محاسبه شد. برای تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. یافته‌های حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین فرهنگ ‌سازمانی و تعهد سازمانی، رابطۀ معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت: به اندازه‌ای که در یک سازمان، فرهنگ ‌سازمانی مناسب وجود داشته باشد به همان میزان نیز تعهد سازمانی افزایش می‌یابد؛ بنابراین می‌توان با اتخاذ برنامه‌هایی در سطح مدیریت کلان، میزان فرهنگ ‌سازمانی را ارتقا و میزان تعهد را در سازمان افزایش داد.

کلیدواژه‌ها