بررسی بنیادهای اساطیری و باستانی در فرهنگ عامۀ مردم ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، با بازنمایی نقش اساطیر و باورهای باستانی و کُهن در هویت قومی- محلی و ذکر مصادیقی از کاربرد آنها در زندگی جاری یک قوم، در صدد پاسخ به این پرسش‌ها برآمد که اساطیر و باورهای کُهن در دنیای سیال و ماشینی امروز تا چه میزان زنده و پویا هستند؟ و کدام باورها و اعتقادات عامه، ریشه در اساطیر و باورهای دیرین دارند؟ بررسی و تبیین نقش اساطیر و باورهای کُهن در میان یکی از اقوام جامعۀ امروز ایران، نشان داد که اساطیر و باورهای کُهن، گروه‌های مردم را در این ایده ‌که به کُلیت واحدی به نام ملت تعلق دارند و از آیندۀ مشترکی برخوردارند، متفق می‌سازد؛ چراکه اساطیر، برآیند روح جمعی و میراث نیاکان گذشتۀ یک ملت است. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعۀ کتابخانه‌ای بود، ضمن اینکه مبنای نظری آن را کتابها و مقالات مرتبط با اسطوره و عقاید عامه تشکیل می‌داد. این مقاله، پس از بیان کُلیتی از ارتباط اساطیر با فرهنگ عامه، به تداعی و بیان اساطیری و باستانی باورهای عامیانۀ مردم ایلام پرداخت تا نشان دهد که اساطیر و باورهای عامیانۀ مربوط به هستی، تا چه میزان در عصر مدرنیته و ماشینی امروز برجای مانده و مقام اساطیر و باورهای کُهن تا چه میزان در باورهای گروندگان به آنها، تکوین و رشد یافته است.

کلیدواژه‌ها