بررسی نگرش به حجاب در بین زنان 15 سال به بالای شهر ایلام و رابطۀ آن با متغیرهای دموگرافیک در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در جامعۀ اسلامی ما، حجاب به عنوان یک هنجار اجتماعی و اخلاقی مهم مطرح شده است. جامعۀ ایران در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، شاهد تحولاتی در الگوهای ارزشی و هنجارهای رفتاری فردی و اجتماعی است. حجاب نیز به عنوان یک الگوی هنجاری تنظیم‌کنندۀ پوشش در روابط زنان و مردان، از این تحولات برکنار نمانده است. این پژوهش با هدف شناخت نگرش زنان شهر ایلام نسبت به حجاب و رابطۀ آن با متغیرهای دموگرافیک در سال 1395 صورت گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی و جامعۀ آماری آن، شامل تمام زنان 15 سال به بالای ساکن شهر ایلام است که 267 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران با خطای 04/0، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای نمونه‌گیری از شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده گردید. جمع‌آوری اطلاعات نیز با استفاده از پرسش‌نامۀ گلاک و استارک صورت گرفت. پایایی سؤالات پرسش‌نامه، از طریق محاسبۀ آلفای کرونباخ برای همبستگی درونی گویه‌ها و با استفاده از نرم‌افزار آماری spss نسخۀ 21 انجام شد. آزمون مورد استفاده برای ارتباط متغیرهای وابسته، آزمون فریدمن بود و جهت تعیین رابطۀ بین متغیرهای دموگرافیک و نگرش پاسخگویان به حجاب، آزمون t لحاظ شد. اعتبار پژوهش نیز با استفاده از روش اعتبار صوری و به تأیید داوران بوده است.
نتایج تحقیق با بررسی اعتقادات، احکام، پیامدها و رفتارهای مربوط به حجاب زنان نشان می‌دهد که بین ابعاد نگرش به حجاب و متغیرهای وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و سن، رابطۀ معناداری وجود دارد؛ همچنین نتیجۀ آزمون فریدمن، تفاوت معنادار بین ابعاد نگرش به حجاب را نشان می‌دهد. بررسی نگرش پاسخگویان در ارتباط با متغیرهای اعتقادات دینی، احکام مربوط به حجاب، پیامدهای حجاب و رفتار در عمل نیز حاکی از آن است که زنان بیشتر از بعد اعتقادی به حجاب می‌نگرند و از لحاظ رفتاری (استفاده از چادر، پرهیز از لباس تنگ، پوشاندن موهای جلوی سر و عدم استفاده از شلوار کوتاه) کمتر به آن عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها