ارتباط میان هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان با تعدیل‌گری مدیریت تعارض (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، ارتباط بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان در شرکت پالایش گاز ایلام و تأثیر تعدیل‌کنندگی متغیر راهبردهای مدیریت تعارض بر ارتباط بین متغیرهای مذکور، مورد بررسی قرار گرفت؛ بدین منظور با بهره‌گیری از ادبیات موضوع، مدل مفهومی جامعی طراحی شد و با استفاده از روش تحقیق توصیفی - همبستگی در معرض آزمون قرار گرفت. جامعۀ آماری تحقیق نیز کارکنان رسمی شاغل در شرکت پالایش گاز ایلام بودند که با بهره‌گیری از فرمول کوکران، حجم نمونه، تعیین و به روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی، افراد نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها نیز از پرسش‌نامه‌های استاندارد استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل‌های آماری که توسط نرم‌افزار SPSS انجام شد، نشان داد که بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان در شرکت پالایش گاز ایلام، ارتباط مستقیم وجود دارد و راهبردهای مدیریت تعارض، رابطۀ بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها