اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی هوشمند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

farhangeilamyahoo.com

سردبیر

دکتر محمد علی‌اکبری

زبان انگلیسی استاد دانشگاه ایلام

maliakbarihotmail.com

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین کریمی‌دوستان

زبان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

gh5karimiut.ac.ir

محمد حسین کشاورز

زبان‌شناسی کاربردی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

keshavarztmu.ac.ir

یدالله مهرعلیزاده

مدیریت منابع انسانی استاد دانشگاه تربیت معلم

ymehrhotmail.com

سعید ملکی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

malekisscu.ac.ir

مهدی اکبرنژاد

الهیات و علوم قرانی دانشیار دانشگاه ایلام

m_akbarnezhaadyahoo.com

جهانشاه محمد‌زاده

روانشناسی دانشیار دانشگاه ایلام

jahansham252gmail.com

مریم تفرجی یگانه

زبان‌شناسی استادیار دانشگاه ایلام

tafaroji.maryamgmail.com

جواد رحیمی مقدم

جغرافیا استادیار

jrahimi88gmail.com

علی حسن سهراب نژاد

ادبیات فارسی استادیار

sohrab756yahoo.com

احمد شوهانی

علوم سیاسی استادیار

shoohaniyahoo.com

حشمت‌الله عسگری

اقتصاد استادیار دانشگاه ایلام

he.asgarigmail.com

ابراهیم مرادی

باستان شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ایلام

moradiilam-iau.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر اکبر امیدی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

omidi_akbaryahoo.com
09183418130

ویراستار انگلیسی

دکتر آرش پالیزبان

زبانشناسی دانشگاه فرهنگیان ایلام

www.pallizban.ir
pallizbangmail.com
09183413133

ویراستار ادبی

خانم سکینه آزادی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

s.azadi257gmail.com
09187427323