شناسایی و ارائه‌ی راه‌کارهای افزایش منابع درآمدی در آموزش‌وپرورش استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهئیت علمی، گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران،

2 2. استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه باختر، ایلام، ایران.

10.22034/farhang.2024.415591.1714

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارائۀ راهکارهای افزایش منابع درآمدی در آموزش و پرورش استان ایلام انجام شد که در آن، جامعۀ آماری شامل دو بخش بود: 1- بخش کیفی، شامل 15 نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان حوزۀ مالی آموزش و پرورش و 2- بخش کمی، شامل تمامی کارشناسان واحد مالی آموزش و پرورش استان ایلام (45=N). در این پژوهش که بر اساس هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات آمیخته (کمی - کیفی) بود، نمونه‌گیری انجام نشد و از روش سرشماری استفاده گردید. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته، که از روایی صوری برخوردار است، و تعیین پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت. ضریب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه، 91/0 محاسبه شد که از نظر آماری قابل قبول است و بر پایایی پرسشنامه دلالت دارد. برای تحلیل عاملی تأییدی سؤال‌ها از تحلیل بنیادی و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل علّی (عملکردی، ساختاری، سیستمی)، مقوله‌ها (فنی، اقتصادی، قانونی)، عوامل زمینه‌ای (مالی، شهری، سازمانی)، عوامل مداخله‌گر (ارگانی و سازمانی، اداری، نظارتی و قانونی)، راهبردها (قانونی) و پیامدها (سازمانی، فردی، اجتماعی)، از عوامل مؤثر در افزایش منابع درآمدی در آموزش و پرورش استان ایلام به شمار می‌روند. عملکردی، ساختاری، سازمانی، پیامدهای اجتماعی، فنی، پیامدهای سازمانی، مالی، شهری، اقتصادی، ارگانی و سازمانی، اداری، نظارتی و قانونی، پیامدهای فردی و سیستمی نیز عوامل کلیدیِ شناسایی و افزایش منابع درآمدی آموزش و پرورش هستند.

کلیدواژه‌ها