ارائه مدل مطلوب برون سپاری فعالیت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

10.22034/farhang.2024.243594.1538

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی مدل مطلوب برون‌سپاری فعالیت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام انجام شده است. جامعۀ آماری آن شامل دو بخش است و بر اساس هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، از نوع تحقیقات آمیخته (کمی - کیفی) می‌باشد. حجم نمونه در بخش کیفی، شامل 30 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه با تخصص مرتبط با موضوع و کارشناسان باتجربه و متخصص در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام است که به صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. در بخش کمی نیز به علت حجم کم جامعه، همۀ کارکنان این اداره کل به صورت نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، پرسشنامۀ نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که از روایی صوری برخوردار بود و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب کرونباخ آلفا برای پرسشنامه، 88/0 به دست آمد که از نظر آماری قابل قبول است. نتایج نشان می‌دهد که عوامل استراتژیک، ساختاری، انسانی و ارزشی از عوامل مؤثر بر برون‌سپاری فعالیت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام هستند. مطابق آزمون تی‌تک نمونه‌ای نیز وضعیت موجود شاخص‌ها از میانگین عددی (3) بالاتر است که از تأیید شاخص‌ها از نظر جامعة مورد مطالعه حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها