آینده پژوهی جمعیت استان با توجه به سند توسعه ملی و آمایش سرزمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان ایلام.

10.22034/farhang.2024.375553.1674

چکیده

مسئلۀ کاهش میزان باروری در طی دهه­های اخیر در ایران و تدوین سیاست­های مناسب برای بهبود آن از چالش­های اصلی سیاست­گذاران حوزۀ اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی جمعیت استان تا سال 1420 بر اساس سناریوهای احتمالی انجام شده است. به همین منظور ضمن تعیین پیش­فرض­های مورد نیاز، با استفاده از روش تحلیل ثانویه و با کمک نرم‌افزار اسپکتروم، جمعیت شهرستان‌های استان به تفکیک گروه­های سنی، جنسیت، شهری و روستایی پیش‌بینی شد. سناریوی مورد نظر بر اساس ادامۀ روند باروری، مرگ و میر و مهاجرت استان انتخاب گردید. تحولات آیندۀ جمعیتی استان نشان می‌دهد که جمعیت استان از نظر ساختاری وارد مرحلۀ سالمندی می‌شود و سهم جمعیت سالمند به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد و از جمعیت زیر 15 سال کاسته می‌شود و همین امر فرایند تجدید نسل را دچار مشکل خواهد کرد. چنین روندی را می­توان در بین شهرستان‌های استان نیز مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها