دوره و شماره: دوره 23، شماره 74.75 - شماره پیاپی 75، شهریور 1401، صفحه 1-240 
طراحی الگوی فرهنگ فروش با روش داده بنیاد

صفحه 63-92

محمد رضا درویشی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد