بررسی تأثیر دوسوتوانی رفتاری بر رفتارهای نوآورانه با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ سازمانی و جو اخلاقی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعۀ منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 استادیار گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

3 آموزش و پرورش

10.22034/farhang.2022.159665

چکیده

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی تأثیر دوسوتوانی رفتاری از طریق فرهنگ سازمانی و جو اخلاقی بر رفتارهای نوآورانۀ کارکنان دانشگاه ایلام صورت گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی و از نظر هدف، توسعه­ای کاربردی است. جامعۀ آماری آن شامل تمام کارکنان دانشگاه ایلام می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه­ای معادل 213 نفر جهت مطالعه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های استانداردِ مام و همکاران (2009) برای دوسوتوانی رفتاری، دنیسون (2000) برای فرهنگ سازمانی، ویکتور و کالن (1998) برای متغیر جو اخلاقی و دی جانگ و دن هارتوگ (2010) برای رفتارهای نوآورانه بوده است که روایی این پرسش‌نامه‌ها توسط خبرگان تأیید شده و پایایی همۀ متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (آلفای کرونباخ همۀ متغیرها بالاتر از 7/0 محاسبه شد) تأیید گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش مدل­سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی به وسیلۀ نرم‌افزارهای SPSS21 و LISREL8.8 استفاده شده است. نتایج برآمده از فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که دوسوتوانی رفتاری هم به صورت مستقیم و هم از طریق فرهنگ سازمانی و جو اخلاقی بر رفتارهای نوآورانۀ کارکنان تأثیر­گذار است.

کلیدواژه‌ها