رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و‌ نگرش به مد با نگرش به بدن در زنان چاق 25 تا 50 سالۀ شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. تهران.

10.22034/farhang.2022.159666

چکیده

این پژوهش که با هدف بررسی ویژگی‌های شخصیتی و نگرش به مد با نگرش به بدن در زنان چاق 25 تا 50 سالۀ در شهر ایلام انجام شد، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی زنانی است که بر اساس نظر پزشک در ارزیابی تودۀ بدن (BMI)، چاق تشخیص داده شده و در سال 1400- 1399 به درمانگران مراکز بالینی جهت تعیین اختلالات روان‌شناختی معرفی شده‌اند. گروه نمونه که به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردید، 100 نفر از زنان چاق با مشخصات مذکور را شامل می‌شد. ابزار پژوهش عبارت بود از سه پرسشنامۀ شخصیت آیزنک (1963)، نگرش به مد صفارنیا و همکاران (1390) و پرسشنامۀ بدن فیشر (1970).
یافته‌های پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی و درون‌گرایی و نگرش به بدن در میان زنان جامعۀ هدف، رابطۀ معناداری در سطح اطمینان 95 % وجود دارد. و بین ویژگی‌های شخصیتی روان‌رنجوری و ثبات و نگرش به بدن رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ همچنین نتیجۀ پژوهش نشان داد که بین نگرش به مد و نگرش به بدن در میان زنان 25 تا 50 سالۀ شهر ایلام، رابطۀ معناداری وجود ندارد و بین ویژگی‌های فردی و اجتماعی (وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، تحصیلات) و نگرش به بدن در بین زنان 25 تا 50 سالۀ شهر ایلام، رابطۀ معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها