دوره و شماره: دوره 19، شماره 58.59، شهریور 1397، صفحه 1-222